دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : تیمور   محمدی

پست الکترونیکی : t-mohamadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم اقتصادی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه اقتصاد

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1382/08/01

تیمور محمدی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^